The Judge II. / SPLQC( Macbeth Lighting)
The Judge II. / SPLQC( Macbeth Lighting)

Hệ thống đánh giá màu sắc trực quan này mô phỏng  ánh sáng huỳnh quang gần giống nhất
với ánh sáng ban ngày có sẵn trong một công trình xây dựng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Tủ so màu The Judge II kết hợp tính linh hoạt và chất lượng nguồn sáng tốt  và cung cấp môi trường đánh giá màu tốt nhất
cho bạn

Vui lòng liên hệ: 0906 362 998 (A. Kỳ) 0938 539 455(A.Thọ)