Loading...

Dry Cleaning and Washing Cylinder TF310C

Mã SP: TF310C

Xi lanh giặt khô và giặt khô, để xác định độ bền màu đối với nước hồ bơi được khử trùng bằng clo và giặt khô (AATCC 162), và được áp dụng để chuẩn bị các mẫu cho thử nghiệm tính dễ cháy của tiêu chuẩn 16CFR-1610. Giặt khô và Xi lanh giặt tuân theo AATCC 162, v.v.


Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan